Övrigt

Protokoll Föräldrarådet 2017-05-16

 

Sekreterare: Liw Pärnerklint

Justerare: Ulrika Tagesson

 

Föregående protokoll

Under förra mötet hade det kommit fram till att godisätandet och intagande av energidryck hade ökat.

Ulla har pratat med både lärare och elevrådet om att införa ett förbud mot detta under skoltid.

Lärarna hade en del tankar och funderingar om hur detta skulle kunna genomföras och därför tog Ulla upp frågan igen under dagens möte.

Föräldrarådet kom med förslag om att uppdatera trivselreglerna till HT-17 när det kommer in en ny rektor och att föräldrarådsrepresentanterna skickar ut mail till sin klass och ber om hjälp av föräldrarna att prata med sina barn om vad godis och energidryck gör med hälsan och tänderna. Mailet ska skickas ut under augusti månad.

 

Det stod även att nya rektorn Pontus Lundberg skulle medverka på detta möte men troligtvis har det blivit en miss i kommunikationen.

 

Det kom också upp att påminnelsemailet kom ut alldeles försent till detta möte.

 

Solidaritetsdag

Solidaritetsdagen 2017-06-08 kl 17 – 20

 

Varje klass kommer med 1 – 2 förslag om var de insamlade pengarna skall doneras till.

Ett krav är att det skall vara en etablerad organisation.

När förslagen är inne är det elevrådet som väljer ut vilken organisation som gäller detta år. Ullas förslag var SydSudan där hungersnöden är stor.

 

Under själva soliditetsdagen skall varje klass ha 1 – 2 aktiviteter.

I år är det klass 9a som står för den populära grillningen.

 

Ulla har under de senaste åren haft problem med att sätta in de kontanter som har kommit in eftersom insättningsautomaterna har beloppsgränser och mynt kostar att sätta in.

Vi kom överens om att en förälder från varje klass får använda sig av sitt privata swishkonto, ta saldot kl 17 och därefter saldo kl 20. Mellanskillnaden är insamlade pengar under dagen.

 

Föräldrarådet kommer ha insamling av ”gamla” mynt dvs de som går ut 30/6-17 samt insamling av pant så ta gärna med hemifrån.

 

Förra året samlades det in mellan 16 000 – 17 000 och målet är att vi får ihop mer.

 

Klagomål från 8:orna

8a har No direkt på måndag morgon och eleverna vet inte vilken grupp som har vilken vecka. Det innebär att de flesta elever tror att de har sovmorgon på måndagarna och i måndags dök det endast upp en elev på lektionen och förra måndagen 3 stycken.

Förslag inkom att det skulle framkomma i veckobrevet/sharepoint vilken grupp som hade No.

 

I skola24 ska det gå att köpa till Nova schema som är lättarbetat när det gäller schemaläggningen och där varje elev kan se vad som gäller för just den eleven.

Ulla vill inte ta några beslut utan överlåter detta till nya rektorn.

 

Klagomål från 7a

Båda sjuorna har haft många inställda lektioner under vårterminen.

Ulla talade om att det har varit mycket virus hos lärarna samt att nationella proven tar mycket kapacitet.

Gymnastikläraren har varit sjuk och det är svårt att få tag i en vikarie för idrott.

 

Det framkom också att det finns lärare som inte vet vad eleverna heter, trots att ett läsår gått. För eleverna känns detta otryggt, även om läraren har goda underlag och kan använda fotokatalog.

Eleverna saknar ibland tydlig information om vad de ska ha prov på. Ulla anmodar lärarna att skriva in på klassens hemsida. Föräldrarna önskar också information om vilken grupp som har laboration och när, varje vecka, detta på veckobrevet. Här har skolans information brustit och måste förbättras.

Här framkommer det ett krav från föräldrarna om att allt skall skrivas på klasshemsidan vad som gäller inför varje vecka.

 

Inför ht-17

 • Göran Steiner är tillbaka från föräldraledighet.
 • Det kommer in två nya sexor med ca 30 elever per klass.
 • Träslöjdsalen försvinner då det behövs bygglov för att bedriva skola.

I och med det blir Fri av med läraren som återgår till att arbeta 100% åt Aktivia som idag äger lokalen.

 • Hemkunskapen fortsätter på Ormsta

 

Ventilationen

Attundahälsan har varit och infornerat personalen och kontrollerat det mätprotokoll som Ulla har begärt från kommunen.

De utslag som framkom av kolväte är mikroskopiska och betydligt lägre än gällande gränsvärden.

I rummet på övervåningen som lärarna har haft besvär av att vistas i det hittats en läcka i som kommer från fordonsprogrammet på gymnasiet och är tilltäppt och besiktning kommer ske 7/6.

 

Ulla skickade ett mail till kommunen den 15/6 med olika punkter hon vill få svar på när det gäller mätprotokollet. De frågor som ställs har Ulla tagit hjälp av Attundahälsan.

 

Biblioteket

Föräldrarådet gav Helena en stor eloge för det arbete hon lägger på det fina biblioteket.

 

Åsa Wide

Åsa arbetar nu heltid hos Fri och täcker upp där det behövs men arbetar fortfarande ca 40% som syokonsulent och ansvarar även för antagningen av nya elever och vikarieanskaffning.

 

 

 

 

Föräldrarådsmöte 2017-03-15

Närvarande

Annika Perslid (8B)

Jenny Winslöf (7A)

Anki Bornholm (6A)

+ Ulla

• Föregående protokoll

Vi pratade lite om förra mötet om ny ägare till Vallentuna Friskola. En stor fördel är samordningsfördelarna när det gäller administrationen/ekonomin som Ulla själv har tagit hand om tills nu. Alla aktuella avtal har t.ex skickats till ekonomiansvarig på Byängsskolan för genomgång.

Ny rektor kommer att komma till föräldrarådsmötet i maj.

• Föreläsningar

Vid förra mötet beslutades att gå vidare med att idén om en föreläsning om barns internetvanor. Ulla har varit i kontakt med Maria Dufva som har ett mycket uppskattat upplägg. Förutom själva föreläsning samtalar hon även med eleverna. Dock är hon väldigt dyr, men vi bedömer kvalitén så pass bra att vi går vidare med henne. Vi funderar på sätt att finansiera detta. Exempelvis med entréavgift, söka bidrag från stiftelser eller samarbeta med Byängsskolan.

Övriga föreläsningar enligt Vallentuna kommuns hemsida:

28 mars på Ekebyskolan, Unga och internet

18 april på Kulturhuset, Mobilen nya cigaretten

Fri entré.

• Lokalerna

Dagsläget gällande lokalerna: Dålig ventilation omöjliggör lektioner och vistelse i del av lokalerna. Allmänt arbetsmiljöproblem som anmälts till kommunen. De har nu gjort en utredning och vi väntar på en sammanställning.

Vallentuna Friskola har även gått igenom dörrsituationen, vilket är särskilt problematiskt i byggnaden med så många ingångar. Beslut av kommunen har tagits att endast entrédörrarna för gymnasiet resp friskolan ska vara öppna dagtid. Resten ska vara låsta. En dörr vid vaktmästaren kvarstår en lösning då fordonseleverna använder ingången.

• Sockerchock

Det skräpas ner på skolan och eleverna har börjat dricka mycket energidryck, trots att det är en 15-årsgräns för inköp. Föräldrarådet beslutade att återgå till tidigare förbud om läsk- och godiskonsumtion i skolans lokaler, som nu även inkluderar energidryck. Skolan tar hand om produkterna om eleverna har med sig det till skolan.

• Solidaritetsdag

Dagen har flyttats till sista veckan innan sommaren (v23).

• Övrigt

Tydligare inbjudan till föräldrarådet. Ulla ordnar e-postgrupper för att göra utskick. Alla föräldrar som är intresserade är dock välkomna till mötena.

• Nästa möte: 16 maj, kl 18:30

Vid pennan

Annika Perslid

Minnesanteckningar från Föräldraråd 2015-11-18

Pågående kompetensutveckling på skolan. Ulla berättar om vilken kompetensutveckling personalen för närvarande deltar i.

No Hate

 • Alla klasser jobbar med ”No Hate”, ett internetbaserat undervisningsmaterial. Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjens syfte är att höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.

På vår skola ser vi redan en lättnad vad gäller näthat.

Matematiklyftet.

 • Syftet är att lyfta matematikundervisningen
 • Alla mattelärare deltar. Under höstterminen jobbar vi med modul : Taluppfattning
 • I Skolverkets regi i samarbete med NCM (nationellt centrum för matematik)

Konferens två timmar per vecka:

Material att läsa in/lyssna på/se på

Gemensam planering av genomförande av lektifsaddsdeeeeeeeee

Ytrxfttt5t566hon

Genomförande av lektion

Utvärdering samt planering av nästa moment

Läslyftet

Samma struktur och upplägg som matematiklyftet

Höstterminen modul: Att läsa sakprosa

Gäller övriga lärare som inte deltar i läslyftet.

LAFA (landstinget förebygger aids)

 • Kurser för personer som arbetar med sex- och samlevnadsfrågor och förebyggande arbete.
 • I vår kompetensutvecklingsplan ingår att alla lärare ska gå LAFA:s grundkurs.
 • Alla ämnen är involverade i ett övergripande tema ”sex- och samlevnadskunskap”.

Nationella prov

Nytt för i år är att de muntliga proven i engelska, svenska och matematik genomförs under höstterminen i stället för som tidigare under vårterminen. Tiden för genomförandet är kort, varför det blir många prov för våra 6-or och 9-or och vår organisation sätts på svåra prov, då proven genomförs i grupper av 2-4 elever i taget. Detta innebär att grupproven ska genomföras samtidigt som klassernas ordinarie undervisning ska fortgå.

Lärarna tillämpar sambedömning av proven.

Nya lokaler

 • Skolan hyr nu mitt emot i Tellus ett samtalsrum för skolsköterska och kurator samt konferensrum.

Övriga frågor

Från föräldragruppen togs följande frågor upp

 • Är det möjligt att få matpaket med på utflykter? På profildagar kan vi inte lova detta, organisationen är tillräckligt komplicerad ändå. Ulla lovar dock att undersöka om detta är möjligt vid t ex studiebesök.
 • Många elever duschar inte efter idrottslektioner. Detta anses av föräldrarådet kunna bero på att det inte finns avskilda bås i duscharna. Det pågår en översyn av kommunens omklädningsrum. Ulla lovar att undersöka vad som gäller för de idrottshallar vi hyr.

 

 

Protokoll fört vid möte med Föräldrarådet 22 september 2015

Närvarande: Föräldrarepresentanter: Helene Hedin (7B), Catharina Petterson (6A), Gabriella Böthun (6B), Linda Stenborg (6A), Nils Olsson (6A), Annika Perslid (7B), Mattias Palm (7B), Ulrika Westergård (7A) och Kerstin Hilding Lundström (8A). Åk 9 hade vid detta tillfälle ännu inte utsett sina representanter.

Skolans representanter: Helena Berngrim (klassföreståndare för 7B samt ansvarig för vårt skolbibliotek), Katarina Isaksson (specialpedagog) och Ulla Eklund (rektor).

Mötet inleds med en presentationsrunda.

Annika Perslid, förälder till elev i 7:an, berättar om föreningen FDB, föräldraföreningen för dyslektiska barn, där hon är ordförande. Föreningen har funnits lokalt Vallentuna i 20 år. Vallentuna Friskola är medlem i föreningen.

Föreningen försöker hjälpa familjer med dyslektiska barn med information om hur hjälpmedlen fungerar.

De kan också hjälpa till med information på föräldramöten och stötta skolan på olika sätt. Det finns också en bok att beställa i ämnet: LÄSK

Tisdag 6/10 klockan 17-19 i Kulturhuset bjuder man in till ”Dysleximingel”. Hemsida www.fdb.nu

Helena Berngrim – har hand om skolbiblioteket. Måndag och fredag efter lunch finns hon i biblioteket så att eleverna kan få hjälp med att välja och hitta böcker att läsa. Helena håller ordning, beställer böcker och bokpratar i klasserna.

Likabehandlingsplanen har reviderats utifrån utvärdering bland personal, elever och nu föräldrarådet. Inga synpunkter framkom i föräldrarådet. Elevrådsrepresentanterna får uppdraget att gå igenom planen i sina klasser. Planen finns att läsa i sin helhet på skolans hemsida.

Klasserna efterlyser de färdiga schemana. Det har varit problem med bokning av lokaler, men inom kort kommer alla scheman på hemsidan.

Inga övriga frågor.

Vi avslutar mötet med lite bilder från profildagarna.

 

Protokoll fört vid möte med Föräldrarådet vid Vallentuna Friskola 2015-04-15
Närvarande:
Camilla Ekerberg, Helena Eriksson, Joakim Lundgren, Ulla Eklund.
Elevrådets enkät
Elevrådet vid Vallentuna Friskola har genomfört en enkät angående kränkningar på nätet i sina respektive klasser och därefter presenterat resultatet för sina klasser. I korthet kan nämnas att man kom fram till …
”att av eleverna vid Vallentuna Friskola har någon gång under det senaste året 55% känt sig kränkt via mobil, dator eller surfplatta”. Motsvarande resultat i organisationen Friend landsomfattande kartläggning är 35%. Representanterna i vårt elever finner detta oroväckande och kommer att arbeta vidare med förebyggande arbete. Vi går igenom enkätresultaten.
Nästa läsår
Två klasser i åk 6 börjar till hösten, därmed har skolan två klasser av varje årskurs. Fler lokaler i gymnasiet ska täcka behoven. Förhandlingar pågår också om del i cafeterian.
Två lärartjänster är utlysta, idrott och hemkunskap. Ole Breimo kommer att fortsätta som
elevassisten, Evy Bergman går i pension.
Solidaritetsdagen
Solidaritetsdagen går av stapeln 8 juni. Då är alla föräldrar, släktingar och andra intresserade välkomna att ta del av våra aktiviteter. Varje klass anordnar minst en aktivitet och inkomsterna går oavkortat till något välgörande ändamål som eleverna röstat fram. I år går de insamlade medlen till Rädda Barnens Syrieninsamling. Elevrådet håller i organisationen och Föräldrarådet ser till att vi får köpa något att äta, skolan står för kostnaden för råvaran. Föräldrarådet enas om att inrikta sig på att grilla hamburgare även i år, då många uppskattade detta förra året. Elevrådet får i uppdrag att försöka ordna ett bra inköpspris. 28 maj klockan 18.00 bestämdes för nästa möte. Då behöver arbetet inför solidaritetsdagen fördelas, därför måste fler representanter än tre komma, eller hur …?
Vid protokollet
Ulla Eklund

 

Föräldraråd 22/10-14
Närvarande: Ulla Eklund, Maria Ström (9A), Ulrika Westergård (9A), Caroline Hallin (6),
Sverre Hedman (9B), Camilla Ekerberg (8B), Tove Källberg (8B), Magdalena Ehlde (8B),
Anna-Karin Hedén (7A), Joakim Lundgren (6), Mia Andersson (7B) och Sofia Gerdin (7A).
Kränkningar på nätet: Skolan planerar aktiviteter för att i förebyggande syfte motverka
kränkningar på nätet. Ulla har gjort ett förslag på lektionsplanering på detta tema. Klasserna kommer att arbeta med det efter höstlovet. De kommer exempelvis att prata om följande:

Vad får man/får man inte göra på nätet enligt lagen? Vad är vanligt förekommande? Vad ska man tänka på även om man håller sig inom ramen för lagen?

Föräldrarådet ställer sig positiva till att skolan arbetar med detta tema.

Skolan kommer eventuellt att ta in en föreläsare till våren som heter Niclas Ottosson. Han
föreläser om nätmobbing och etik på nätet.

Klassens hemsida: Varje klass kommer att få en egen hemsida och eleverna kommer att få egna e-postadresser. Tanken är att lärarnas kursplaneringar där det står om kursinnehåll, examination, betygskriterier, etc. ska ligga på hemsidan. Eleverna kommer att logga in via sin e-postadress och de får sedan visa föräldrarna hur man kommer in på sidan. Eleverna kommer att kunna spara egna dokument på sina inloggningar. Skolan använder sig av One Drive som är Microsofts molntjänst för lagring.

Föräldrarådets förslag: Ulla uppmuntrar föräldrarådet att hitta på någon aktivitet för skolan.
Hon hoppas också att föräldrarådet hjälper till och deltar på skolans solidaritetsdag i juni
Fortsatta diskussioner ang. detta på nästa samrådsmöte.

Skollunch: Ulla berättar att skolmaten är bra och att det varje dag finns två rätter att välja på samt ett vegetariskt alternativ. Det finns också en salladsbuffé. En del elever tar väldigt lite mat. Det finns också de som går till Sibylla eller Lidl och handlar där istället. Det är väldigt många som köper energidrycker. Skolan önskar att eleverna inte har med sig pengar för att motverka att de handlar på rasterna. Man får inte ta med sig godis in i skolan. Det finns önskemål om att ha en föreläsning om kost och hälsa.
Det framkom från föräldrarna att maten inte alltid räcker till skolans elever, inte det alternativ som barnen tänkt välja i alla fall. Framkom också att det ibland inte är någon ”vanlig” sallad kvar utan bara röror och bönor.

Matematiklyftet och läslyftet: Just nu pågår matematiklyftet på många skolor i Vallentuna.
För att kunna vara med måste man vara en grupp om minst 12 lärare vilket gör att mindre
skolor som Vallentuna Friskola utesluts. Ulla förde en dialog med kommunen om samarbete för att lösa detta men de var inte intresserade.

Läsåret 2015/16 drar en satsning på läsning i
gång, läslyftet. Ulla har varit i kontakt med Skolverket för att försöka påverka så att det blir
villkor som möjliggör för skolan att kunna vara med i det.
Omprov: Eleverna ska göra omprov inom två veckor från att de har fått beskedet att provet måste göras om. Detta är för att elever inte ska ha så mycket som släpar efter.
Boksamtal: Helena Berngrim som sköter skolbiblioteket har snart haft boksamtal i alla klasser. Hon presenterar ny litteratur som har köpts in.
Föreläsning för föräldrar: ”Vet du vad din tonåring gör på fritiden?” Den 11/11 kl 18:30 i Vallentuna kulturhus är det en föreläsning som kommunen i samarbete med bl. a. polisen bjuder in till.
Frånvaro: Synpunkter från föräldrar att en del har problem med att logga in i frånvarosystemet. Frågan om hur man anmäler kortare frånvaro kom upp. Man kan inte anmäla frånvaro för del av dag i frånvarosystemet. Ulla rekommenderar att man tillsvidare ringer och lämnar meddelande på telefonsvararen om eleven ska vara borta en del av dagen.
Digital utveckling: Frågan om skolan har någon plan för utveckling lyftes. Det finns ingen direkt plan för det. Ulla berättar att skolan har köpt in tio nya datorer och 35 surfplattor. Lärarna upplever inte att det är brist på datorer på skolan. Det framkom att många elever inte är så bra på ordbehandling, spara och skriva ut dokument, skicka e-post. En diskussion fördes om att eleverna förväntas kunna detta när de börjar på gymnasiet. Ett förslag var att ha datakunskap på en profildag. Det finns önskemål om att användningen av digitala verktyg (datorer eller surfplattor) integreras mer i den vanliga undervisningen.

Övrigt: Det finns ingen cafeteria i gymnasiet längre. Det förs olika diskussioner om eller hur man ska lösa det.

Nästa möte: Nästa samrådsmöte är den 3/12 kl. 18:30-20.

Vid pennan
Sofia Gerdin

Föräldraråd 140519
·    Solidaritetsdagen blir den 10 juni kl 17-19, och kommer att hållas på skolans område. Alla är välkomna att komma! Syftet med dagen är att samla in pengar till ett välgörande ändamål, i år Barncancerfonden. De olika klasserna kommer att hålla i olika aktiviteter, t.ex. lotteri, lekar, loppis. Det kommer att köpas in hamburgare till ett billigt pris och säljas som middag, det kommer även att säljas ett vegetariskt alternativ. Föräldrarådet medverkar på solidaritetsdagen med att skära sallad och tillsammans med eleverna steka hamburgare. Ett förslag inför solidaritetsdagen är att eleverna går runt till affärer och frågar om de kan sponsra med vinster till priser. Det kommer att hållas ett “hamburgemöte” 3/6 kl 18.30, Ulla skickar separat inbjudan till dem i föräldrarådet.
·    Skolinspektionen var här tidigare i år. Skolan har nu ordnat så att det finns ett skolbibliotek. Man arbetar vidare med:
– att klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningarna har.
– elevernas inflytande över undervisningsinnehållet.
– att öka andelen behöriga lärare.
·    Våga visa 2014 är en enkätundersökning bland alla elever i årskurs 8 och deras föräldrar. Resultatet ligger på Vallentuna friskolas hemsida, under skola, dokument, Våga visa. Vallentuna friskola ligger bra till jämfört med övriga skolor i Vallentuna.
·    Ulla visar en mall för planering som man ev. kommer börja arbeta efter. Syftet är att tydliggöra mål och syfte, ett förbättringsarbete för att öka elevernas inflytande.
·    Övrig info
– Det kommer att starta en ny 6:a och en ny 7:a i höst.
– Hemkunskap och bild kommer troligtvis att flytta till andra lokaler nästa läsår, det finns planer på att försöka hyra in sig i skolor.
– I augusti kommer det vara en studiedag om specialpedagogik. Målet är att förbättra läsförståelsen.
– Elever i 9:an som inte är godkända kommer att få en individuell plan.
– Ungdomsstyrelsen ger ut en broschyr “Hat på nätet, vad får du inte skriva på internet” som eleverna kommer att få ta del av.

Vid pennan Emma Dal

Protokoll föräldraråd 5 mars 2014

Protokoll 26/ 11 – Föräldraråd
Närvarande vid detta möte är; Cajsa Aldau, Louise Ericson, Sara Masnerús, Camilla Haaheim, Eva Lindoff, Marcus Björkgren, Jan Dahlberg, Anders G. Nylén, Mikael Schmid, Christina Flygel, Charlotte Bocké, Jessica Lindblad, Maria Z Ström & Rektor Ulla Eklund.
Mötet inleds med en presentationsrunda där samtliga deltagare presenterar sig själva.

Dagordningen för kvällen ser ut som följande:

 • Föregående protokoll
 • Elevråd – Skyddsrond
 • Arbetsmiljöverkets inspektion
 • Solidaritetsdagen
 • Betyg åk 6- åk 7
 • Övriga frågor.

1. Mötet inleds med att föregående protokoll behandlas och gås igenom. Ulla informerar mötesdeltagarna om likabehandlingsplaner, lagar et cetera. Trivselreglerna tas åter igen upp och klargörs. Informationsstrategier och kanaler som skolan nyttjar avhandlas. Dessutom informerar Ulla om skolinspektionens verksamhet och kommande inspektion som kommer att ske under nästkommande termin. För en djupare redogörelse för dessa diskussioner hänvisas läsaren till protokollet från detta möte.

2. Kajsa Aldau – elevrådsrepresentant och elevskyddsombud – informerar deltagarna om en tidigare genomförd skyddsrond. Hon läser protokollet från denna skyddsrond och önskar man ta del av detta hänvisas man till tidigare nämnda skydrive.

3. Vidare avhandlas arbetsmiljöverkets inspektion av skolan. De var mest intresserade av ”papper” såsom dokumentation, arbetsbeskrivningar et cetera. Dessvärre saknade skolan en ”handlingsplan om hot och våld”. Denna kan icke jämställas med skolans krisplan.

Därefter informerar Jan om sin verksamhetet i träslöjdssalen. Han redogör för sin utbildning och sitt yrkesverksamma liv. Han redogör om skillnaderna mellan Vallentuna Friskola och andra verksamheter inom kommunen visavi slöjdundervisningen. Detta brandtal innehåller både humor och inspirerande ord medan representanterna från föräldrarådet lyssnar intresserat. Sammanfattningsvis bygger Jans undervisningsfilosofi på att eleverna skall ”få grepp om hela kittet”. Från trästubbe till konsthantverk. De skall få ett helhetsperspektiv på vad det innebär att skapa med dessa material. Det är syftet, målet och vägen med undervisningen som Jan bedriver.

Detta var en avstickare från frågan om arbetsmiljöverkets inspektion.

4. Solidaritetsdagen står näst på tur. Det kommer bli en återskapning av förra årets aktivitet. En eftermiddag/kväll där respektive klass ansvarade för att samla in pengar till en något ändamål som elevrådet har beslutat om. I dagsläget har det ej beslutats vilken verksamhet som kommer få ta del av det eventuella överskottet. Nedan sammanfattas idéer från mötet:

 • Loppis – man bär enskilt ansvar för att transportera föremålen till och från hemmet.
 • Bakning – det anses vara barnens grej.
 • Andra förslag är att göra dagen till en festival med roligare mat än korv. Exempelvis grilla majs et cetera eller varför inte en auktion likt den röda korset bedriver. Kanske kan näringslivet bidra med någonting till ett lotteri sponsrat av de lokala handlarna?
 • Blommor är ett annat förslag som delges. Man kanske kan ha olika teman såsom blommor, böcker och serietidningar och vad kan årstiden erbjuda?
 • Kanske kan den lokala pressen – den femte statsmakten – bidra med någon annons eller liknande för att locka folk till detta evenemang?

Mötesdeltagarna enas vidare om att återkomma med dessa frågor till nästkommande föräldrarådsmöten som inträffar på måndagen 5/3 klockan 18:30. Nästa möte efter detta tar sin plats den 5/5 klockan 18:30.

5. När eleverna får sina betyg i sexan är de slutbetyg för årskurs sex. När eleverna senare börjar i sjuan är betygskraven bestämt för årskurs nio. Kunskapskraven ökar således i högstadiet vis-á-vis de krav som finns på de som går i årskurs sex. Därför informerar Ulla och undertecknad föräldrakollektivet om kopplingen mellan prestation, kunskapskrav och betyg.

6. Övriga frågor behandlar profildagar och frånvaro. Frågor rörande utvärdering av dessa profildagar avhandlas och Ulla förklarar varför upplägget ser ut som de gör. Vidare samtalas det om hur grupperna till dessa dagar väljs ut.

Lucia är en annan fråga som lyfts. Ulla informerar om att Robin och åttorna sköter luciafirandet och platsen för detta är ”Nova”. Robin försöker få med sig hela elevkollektivet och deltagande anses vara viktigare än kvaliteten på sången eller musikaliteten hos de som spelar. Föräldrar är välkomna att delta i detta firande om de så önskar.

Minnesanteckningar föräldrarådsmöte 2013-10-16

Närvarande:

Vårdnadshavare: Mathias Heidrich, Camilla Haaheim, Christina Flygel, Lars Bocké Karlsson, Annelie Ersson, Eva Lindoff, Karin Reijto, Marcus Björkgren, och Eva Stolpe

Från skolan: Ulla Eklund, Viktoria Böthun, Göran Steiner

 1. Genomgång av likabehandlingsplanen. Finns på vår hemsida. Personal och elevråd har behandlat denna.

Återkom inom en vecka om ni har några synpunkter på innehållet.

 1. Genomgång av trivselregler – föräldrarna godkände

Ett förtydligande: godis och läsk är inte tillåtet under långa provskrivningar. Smörgås, frukt, annan dryck ok om läraren finner det motiverat, dvs om provtiden är särskilt lång.

 1. Genomgång av informationsstrategier

Diskussion kring hur läxor kommuniceras och varför Vallentuna Friskola har valt att göra som den gör.

 1. Föreläsning kring nätmobbning.

Ulla tar med sig frågan om nätmobbning och undersöker om det går att samarbeta med gymnasiet för att få till en föreläsning för föräldrar.

 1. Solidaritetsdag

Ska föräldrarådet ansvara för någon aktivitet i samband med solidaritetsdagen i vår? Skolans personal och elevråd skulle uppskatta ett sådant initiativ.

(ex korvgrillning, spådam, lotteri etc)

 1. Skolinspektion 2014

Just nu samlas information in inför den skolinspektion som kommer genomföras. Mail till föräldrar ska skickas med inloggningsuppgifter till en enkätundersökning. Svar ska vara inne senast 25:e oktober. Även elever i åk 9 samt personal kommer få svara på frågor.

 1. Övrigt

Skåp för 9A diskuterades. Tyvärr kan inte gymnasiets skåp nyttjas.

Övriga frågor diskuterades separat med Ulla.

Tid för nästa möte: tisdag 26:e november klockan 18.30-20.00

Föräldrarrådsmöte den 2 maj 2013

Närvarande föräldrar: Lena Reher 8A, Svante Printz 8A, Karin Reijto 8B, Maria Ström 7A, Ulrika Öjerbäck 6:an, Louise Carlström 8B, Helene Mood 8B+6:an, Jeanette Lindblad 7B.
Närvarande från skolan: Rektor Ulla Eklund, Ole Breimo, Martha Arpe.

Dagordning:

Våga Visa – undersökning åk 8
Nästa läsår
Nätmobbning
Vår utemiljö
Solidaritetsdagen 11 juni
Övriga frågor

Våga Visa – undersökning åk 8

Genomgång av elevenkäten som gjordes i februari bland alla 8:e klassare och deras föräldrar i kommunen. Enkätsvaren finns på skolans hemsida: Om skolan -> dokument -> Våga visa 2013.

Nästa läsår

Märta Dixelius (sv+eng) går i pension. Birigtta (syslöjd, ma, no) går i pension, Anders Lindberg (sv, so, id) ska vara föräldrarledig hela ht 2013 och halva vt 2014. Nya lärare behöver anställas. Det är svårt att hitta behöriga lärare till deltidsjobb vilket det måste bli.
Nästa läsår kommer klasserna se ut såhär: 1 klass i åk 6 och parallellklasser i åk 7-9. Skolans mål är parallellklasser i alla fyra årskurserna.
Ventilationsproblemen som varit i 8B’s klassrum är på protokollet fixat enligt riktvärden, men i verkligheten kvarstår problemet med dålig syretillförsel. Skolan får from nästa läsår tillgång till ytterligare 2 klassrum på gymnasiet och nuvarande 8B’s klassrum kommer endast att fungera som grupprum i fortsättningen.
Skolan får även nästa läsår utnyttja skolhälsovården via gymnasiet.
Friskolan har anställt en kurator vid namn Karen John. Hon kommer att vara på skolan på fredagar. Detta kommer att gagna både eleverna och lärarna. Hon kommer bl a att handleda lärarna och prata om värdegrunder med eleverna. Hon kommer också att ha speciella tjej- och killgrupper. Alla eleverna har fått ett enskilt samtal med henne. Hon kontaktas enklast på karen.john@vallentunafriskola.se

Nätmobbing

Det pratas mycket om nätmobbing i media, ett alltid aktuellt ämne. Önskvärt att föräldrarrådet hjälper till och fixar en föreläsning i ämnet, tex via Rädda barnen eller Föräldrarkraft. Alternativt om det finns någon annan förälder med goda känningar i ämnet. Ulrika, Maria och Helene tar på sig uppgiften.
Vi pratade också om andra stödorganisationer som t ex
Mentor http://mentor.se/mentor-i-din-skola/
Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Vi ger ungdomar kraft att växa och vi är stolta över att kunna säga att vi, genom våra olika mentorskap, når flera tusen ungdomar i Sverige – bara i år!
Tjejzonen http://www.tjejzonen.org/#!home/mainPage
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer mellan 12 och 25 år. De arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.

Utemiljö

Utemiljögruppen verkar för en bättre och roligare skolgård. De vill skaffa en ny basketkorg och nya bollar. Nyligen införskaffades nya bord och bänkar. De tar gärna emot idéer och tips eller gåvor i form av t ex parasoll, kortlekar m.m. m.m. Målet är att få ut eleverna på rasterna isf att sitta och stirra i sina mobiltelefoner. Det finns inget egentligt förbud mot att lämna skolgården på rasterna.

Solidaritetsdagen den 11/6

Den 11/6 anordnar Vallentuna Friskola en solidaritetsdag. I år har eleverna valt att skänka pengar till Linas Livsgläjdefond. Eleverna kommer bl a att anordna lotterier, korv- och fikaförsäljning m.m.
EFTERLYSES: Grill och gåvor till lotteriet.
Släkt, vänner och kompisar är mycket välkomna!

Vid protokollet
Louise Carlström

Anteckningar från föräldrarådet 30/1 2013

Närvarande från skolan : Ulla Eklund , Heike Tollefors.
Närvarande föräldrar: Karin Reijto (8B), Maria Östfalk (7A), Anneli Berg (7B), Jeanette Lindblad (7B), Ulrika Öjerbäck (6), Helene Mood (8B), Svante Printz (8A), Christina Flygel (7A), Louise Carlström (8B).

Utvärdering av IUP och omdömen

Heike berättade att dokumentet ska vara ett levande dokument. Omdömena ska vara lättförståliga och målinriktade. Underlagen skickas hem inför utvecklingssamtalen och lärarna upplevde att samtalen blev mycket mer givvande när alla var mycket mer förberedda. Elevrådet har fått svara på vad de tyckte om IUP-blanketten och omdömena. Kommentarerna var väldigt spretiga. Allt från helsågning till alldeles utmärkt. Föräldrarådet fick också lämna sina synpunkter och det blev en lång diskussion.
Några kontreta tips blev :
*Kopia till föräldrarna på IUP-underlaget efter utvecklingssamtalet.
* Omdömena får gärna vara mer detaljerade och mer konkreta tips till eleven hur den ska kunna utvecklas mer och nå bättre resultat.
* När omdömen saknas (pga sjukskrivningar eller annan lång frånvaro) är det önskvärt att dessa kommer senare. En konsekvens blev att det slog väldigt på betygen där man inte fått något omdöme.
* Eleverna ska få en chans att fråga när de fått omdömena om det är något de inte förstår.
* Använd gärna samma blankett hela läsåret.

Övriga allmänna synpunkter:
• Skicka hem proven få att föräldrarna får se dem.
• Under diskussionen framkom att det verkar vara stor skillnad på den information som går ut till föräldrarna. Önskemål om att hålla en linje inom skolan att alla gör lika. Det ska inte spela någon roll i vilken klass man går.
• Vid kontakt med skolan var samtliga föräldrar mycket nöjda med den snabba respons som ges.

Rutiner runt frånvarorapportering

Vid sjukfrånvaro ringer man varje dag på 511 759 20.
Det är ett webbaserat system på gång. Åk 6 kommer vara testklass. När det blir aktuellt så kommer föräldrarna i åk 6 att informeras.

Elevrådet

Varannan vecka jobbas med planeringen för en Solidaritetsdag under våren. Var fjärde vecka tas frågor upp som kommer från klasserna. Kommunikationen mellan lärarna och elevrådet är jätteviktig.

Övriga frågor

Ventilationsproblemen i 8B:s klassrum kvarstår. Ulla jobbar på det.

Läsåret 2013/2014
Önskemål om utökning av lokalerna med 2 klassrum och musiksal har framförts till kommunen. Diskussion pågår. Utökar med en klass inför läsåret 2013/2014. Så det blir två årskurser i åk 7-9 och en i åk 6.

Nästa möte 2 maj 2013 kl 18:30-20:00. Kallelse läggs ut på hemsidan.

Vid pennan

Christina Flygel (förälder i 7A)

Anteckningar från föräldrarådet 23/10, 2012

Det var 11 föräldrar närvarande, alla klasser representerade samt rektor Ulla Eklund.

• Individuell Utvecklings Plan

Ulla började med att presentera arbetsgången för elevernas IUP, Individuell Utvecklings Plan. Skolan har lagt ner ett stort arbete för att utveckla de skriftliga omdömen och den individuella utvecklings planen. Lärarna har en arbetsgång och eleverna är delaktiga i utformningen av sina mål. Skolan har en strävan efter att det ska vara ett levande dokument.

Under varje termin utformas en Individuell Utvecklings Plan för varje elev; den består av två dokument, det individuella utvecklingsformuläret samt de skriftliga omdömena. I mitten av terminen skickas allt hem och vi som föräldrar kan förbereda oss inför utvecklingssamtalet.

• Betygsdiskussion

En lång och intressant diskussion kring det nya betygssystemet med många frågor och funderingar.

• Skolans 10-årsjubileum 22/11

Skolan firar 10 år och tänker ha ett ”Öppet Hus”. Vi fick komma med förslag och idéer. Gamla/nya elever, gamla lärare, fotoutställning, underhållning, salta pinnar och trevligheter väntas.

• Profildagar

Ulla berättade om profildagarna och tanken kring dessa. Det är populärt bland eleverna samt att de åldersblandande grupperna stärker skolans arbete mot kränkande behandlingar. Önskemål från föräldragruppen om att skolan kan lägga ut start och sluttider samt lokaler/platser för varje profilval. Detta för att underlätta om en elev ”glömt” sitt papper i skolan.

• Övrigt

Ulla berättade om att det pågår en utredning kring ventilationen i 8 B:s klassrum. Ulla är aktiv i den frågan.

Information om Fältgruppen i Vallentuna samt om nattvandring.

Önskemål från föräldragruppen att skolan meddelar via veckobrev om det är någon lärare som är sjukskriven en längre tid för att slippa spekulationer samt vem som är vikarie.

Önskemål om att skolan uppdaterar informationen om skolans lärare.

Vid pennan / Ulrika Öjerbäck, förälder i år 6